Statut Polskiego Towarzystwa Limfologicznego
nadany uchwałą Walnego Zebrania Członków dnia 22 listopada 2006 rokuTytuł I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polskie Towarzystwo Limfologiczne, zwane dalej Towarzystwem, jest Stowarzyszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach i postanowień niniejszego Statutu. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo jest samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych, działających na rzecz popularyzacji i rozwoju limfologii, między, innymi przez wdrażanie najnowszych metod w dziedzinie drenażu limfatycznego i terapii przeciwzastoinowej oraz organizację szkoleń i wydawanie certyfikatów, a także tworzenie i rozwój nowych kierunków ośrodku/ach szkolno-wychowawczym.
 3. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.§ 2
 1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Chorzów.
 2. Towarzystwo prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, o podobnym profilu działania.
 4. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.§ 3

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Towarzystwo może zatrudniać osoby niezbędne do obsługi realizowanych zadań (księgowość, sekretariat). Do realizacji wybranych działań Towarzystwo może zatrudniać odpowiednie osoby, w tym także swoich członków.Tytuł II

Cele i sposoby działania

§ 4

Do celów Towarzystwa należy:

 1. szerzenie zdobyczy nauki w dziedzinie fizjoterapii, a w szczególności w zakresie limfologii i terapii przeciwzastoinowej, oraz nauk pokrewnych,
 2. upowszechnianie i wdrażanie wiedzy i zdobyczy praktycznych z dziedzin wymienionych w pkt 1, w tym organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i rozwój kształcenia zawodowego w tym zakresie, ze szczególnym naciskiem na kształcenie osób niepełnosprawnych (niewidomych i słabowidzących),
 3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i opieka społeczna, przez działania skierowane na najwszechstronniejszą rehabilitację i leczenia osób chorych, rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem, a także wyzwalanie inicjatywy wśród osób posiadających wiedzę i umiejętności w dziedzinie fizjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (niewidomych i słabowidzących) oraz organizowanie zajęć rehabilitacyjnych,
 4. aktywizacja zawodowa, w tym poradnictwo zawodowe oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób posiadających wiedzę i umiejętności w dziedzinie fizjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (niewidomych i słabowidzących) oraz organizowanie zajęć rehabilitacyjnych,
 5. działania zmierzające do podniesienia kwalifikacji osób niepełnosprawnych (niewidomych i słabowidzących)
 6. działalność naukowa z zakresu limfologii, z naciskiem na badanie możliwości praktycznego zastosowania najnowszych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie;
 7. reprezentowanie interesów zawodowych i naukowych swoich członków, podnoszenie etyki zawodowej.§ 5

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie zajęć leczniczych w zakresie fizjoterapii, masażu, gimnastyki, terapii przeciwzastoinowej i innych dziedzinach pokrewnych, zarówno na rzecz dzieci, jak i osób dorosłych,
 2. organizowanie kształcenia zawodowego w dziedzinie fizjoterapii, w tym organizowanie kursów szkolenia i doskonalenia zawodowego, warsztatów psychologicznych i przedsięwzięć pokrewnych, oraz wystawianie certyfikatów poświadczających uczestnictwo i zdobycie umiejętności przekazywanych podczas wymienionych kursów i warsztatów,
 3. prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu fizjoterapii,
 4. dystrybucję specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego,
 5. sprawowanie opieki nad osobami starszymi w zakresie schorzeń i chorób wymagających zastosowania leczenia i terapii z wykorzystaniem osiągnięć fizjoterapii,
 6. działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji dotyczących fizjoterapii, a w szczególności w zakresie drenażu (limnologii) limfatycznego i terapii przeciwzastoinowej, oraz nauk pokrewnych
 7. współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat fizjoterapii, a w szczególności w zakresie limfologii i terapii przeciwzastoinowej, oraz nauk pokrewnych
 8. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej,
 9. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.§ 6

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami poprzez:
   a) praktyka lekarska (85.12.Z PKD),
   b) działalność fizjoterapeutyczna (85.14.A PKD),
  • c) działalność paramedyczna (85.14.E PKD),
   d) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.14.F PKD)
   e) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z),
   f) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (85.32.C)
   g) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych (51.46.Z PKD),
   h) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (51.47.Z PKD)
   i) pozostała sprzedaż hurtowa (51.90.Z PKD),
   j) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (52.32.Z PKD),
   k) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana(52.44.Z PKD),
   l) sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (52.48.G PKD),
   m) sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową (52.63.A PKD),
   n) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (52.63.B PKD),
   o) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B PKD),
   p) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (91.33.Z PKD).
 2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność odpłatną pożytkupublicznego oraz działalność nieodpłatną pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 5. Towarzystwo może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
   a) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B PKD),
   b) szkolnictwo średnie zawodowe (80.22.D PKD),
  • c) szkolnictwo zawodowe pozostałe (80.22.F),
   d) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A PKD),
   e) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (74.50.A PKD),
   f) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (73.10.F),
   g) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.H),
   h) wydawanie książek (22.11.Z PKD),
   i) wydawanie gazet (22.12.Z PKD),
   j) sprzedaż detaliczna książek (52.47.A PKD),
   k) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (52.47.B PKD),
 6. Towarzystwo może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
   a) praktyka lekarska (85.12.Z PKD),
   b) działalność fizjoterapeutyczna (85.14.A PKD),
  • c) działalność paramedyczna (85.14.E PKD),
   d) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.14.F PKD),
   e) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z),
   f) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (85.32.C)
   g) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B PKD),
   h) szkolnictwo średnie zawodowe (80.22.D PKD),
   i) szkolnictwo zawodowe pozostałe (80.22.F),
   j) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A PKD),
   k) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (74.50.A PKD),
   l) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (73.10.F),
   m) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.H),
   n) wydawanie książek (22.11.Z PKD),
   o) wydawanie gazet (22.12.Z PKD),
   p)działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (91.33.Z PKD).
 7. Działalność Towarzystwa, o której mowa w ust. 1, 4, 5 i 6 powyżej, może być realizowana w odpowiednich formach, w tym również w ramach wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Towarzystwa, nie mających charakteru jednostek terenowych i nieposiadająych osobowości prawnej, takich jak:
   a) centrum rehabilitacji,
   b) niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
  • c) ośrodek szkolno-wychowawczy,
   d) warsztat terapii zajęciowej,
   e) zakład aktywności zawodowej,
   f) zakład pracy chronionej,
   g) centrum integracji społecznej,
   h)agencja zatrudnienia,
   i) inne formy organizacyjne, o zbliżonym profilu do wyżej wymienionych, jeśli pozwalają one realizować cele Towarzystwalepiej niż w formach przewidzianych w lit. a-h.Tytuł III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Towarzystwa.
 3. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą również wstępować do Towarzystwa.§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

   1. członków zwyczajnych
   2. członków wspierających,
   3. członków honorowych.§ 9

 1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, zainteresowane działalnością Towarzystwa.
 2. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne, zainteresowane działalnością Towarzystwa.
 3. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny, szczególny sposób oddały zasługi dla Towarzystwa.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie ich pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.§ 10

 1. Członkowie zwyczajni posiadają następujące uprawnienia:
   a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
   b) prawo do uczestniczenia w zebraniach, szkoleniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. zorganizowanych przez władze Towarzystwa,
  • c) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
   d) głaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,
   e)zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o wykluczeniu z Towarzystwa.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
   a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
   b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa ustanowionych przez Zarząd,
  • c)aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa.
 3. Członek honorowy, będący jednocześnie członkiem zwyczajnym, posiada wszystkie wymienione w ust. 1 uprawnienia, oraz jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej.
 4. Członek honorowy, nie będący członkiem zwyczajnym, nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz jest zwolniony z opłacania składki.
 5. Członek wspierający posiada wszystkie wymienione w ust. 1 uprawnienia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 6. Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania Statutu, regulaminów i chwał władz Towarzystwa.
 7. Członek wspierający i honorowy, nie będący członkiem zwyczajnym, ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa.§ 11

 1. Członkostwo w Towarzystwu ustaje w przypadku:
   a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej Zarządowi na piśmie,
   b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • c) wykluczenia z Towarzystwa na skutek stwierdzenia przez Zarząd rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
   d) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego stwierdzającego popełnienie przestępstwa z winy umyślnej lub orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
   e) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania, która członkostwa nadała.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. c-d) powyżej, uchwały podejmuje Zarząd Towarzystwa. Zarząd obowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny wykluczenia, wskazując jednocześnie na prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. W razie wniesienia odwołania o wykluczeniu z Towarzystwa decyduje Walne Zebrania Członków w drodze uchwały.
 3. Od uchwały Walnego Zebrania o pozbawieniu członkostwa honorowego odwołanie nie przysługuje.Tytuł IV

Organy Towarzystwa

§ 12

 1. Władzami Towarzystwa są:
   a) Walne Zebranie Członków,
   b) Zarząd,
  • c) Komisja Rewizyjna,
   d) Prezes Honorowy.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczny kandydatów.
 3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że Statut stanowi inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 4. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, Walne Zebranie Członków dokona w terminie 3 miesięcy wyborów uzupełniających.Walne Zebrania Członków

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
   a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
   b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, nie będący członkami zwyczajnymi oraz zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru, telefaksu lub listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. W sprawach pilnych dla celów lub istnienia Towarzystwa Zarząd może dokonać zawiadomienia o Zebraniu na 10 dni przed planowanym terminem.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
   a) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 12 ust. 3 Statutu,
   b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut późnej od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 7. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezes Honorowy lub w razie jego nieobecności, osoba wyznaczona przez Zebranie. Członek ustępujących władz nie może przewodniczyć obradom Walnego Zebrania.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
   a) z własnej inicjatywy, wyrażonej w formie uchwały
   b) na pisemny i umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej
  • c) na pisemny i umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 9. W przypadkach określonych w ust. 8 lit. b) i c) powyżej, Nadzwyczajne walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Obraduje nad sprawami, w których zostało zwołane.
 11. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
   a) określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,
   b) uchwalenie statutu i jego zmian,
  • c) uchwalanie regulaminów obradowania Walnego Zebrania Członków,
   d) wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa,
   e) rozpatrywanie i zatwierdzanie w terminie do 30 czerwca każdego roku sprawozdań władz Towarzystwa oraz udzielania członkom władz absolutorium,
   f) zatwierdzanie budżetu Towarzystwa,
   g) rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
   h) rozpatrzenie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
   i) podjecie uchwał o przynależności do innych organizacji i ich związków oraz o wystąpieniu z nich,
   j) podejmowanie uchwały w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,
   k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
   l) nadanie i pozbawienie godności członka Honorowego,
   m) powoływanie i odwoływanie Prezesa Honorowego,
 12. Członek, który nie może wziąć osobistego udziału w Zebraniu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 13. Pełnomocnikiem na Zebraniu może być ustanowiony również inny członek Towarzystwa uprawniony do głosowania.
 14. Każdy pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż pięciu członków Towarzystwa.Zarząd

§14

 1. Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności Towarzystwa uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa i wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz członka zarządu, powoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Powołanie do pełnienia funkcji Prezesa i Wiceprezesa Zarządu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. Natomiast wyboru skarbnika i sekretarza dokonuje Zarząd, ze swego grona, na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 5. Do reprezentacji i składania w imieniu Towarzystwa oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa, upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Towarzystwa samodzielnie.
 6. Do zakresu działania Zarządu należy:
   a) realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
   b) określenie szczegółowych kierunków działania,
  • c) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,
   d) decydowanie o wysokość składki członkowskiej oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,
   e) ustalanie budżetu Towarzystwa,
   f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
   g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
   h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
   i) przedstawianie Zebraniu Członków propozycji dotyczących nawiązania współpracy z podmiotami posiadającymi zadania i cele zbliżone do celów Towarzystwa,
   j) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,
   k) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
   l) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
   m) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
   n) podejmowanie innych działań, uchwał i decyzji niezbędnych w realizacji celów Towarzyszenia i wykonywania uchwał Walnego Zebrania członków.§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku. Posiedzenia zwołuje się za pośrednictwem faksu, e-mail lub listu poleconego przez Prezesa lub na prośbę przynajmniej dwóch członków Zarządu z przynajmniej 10 dniowym uprzedzeniem. W przypadkach określonych w § 16 ust. 7 lit. c) Statutu prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje również Komisji Rewizyjnej.
 2. Do podjęcia uchwał przez zarząd wymagana jest obecność większości członków Zarządu, chyba że statut stanowi inaczej.
 3. Zarząd może większością głosów podjąć uchwałą o wykluczeniu z Zarządu członka, który nie uczestniczył w trzech kolejnych posiedzeniach zarządu.
 4. W przypadku wykluczenia członka Zarządu bądź też jego śmierci lub dymisji, Zarząd działa na dotychczasowych zasadach do czasu powołania przez Walne Zebranie nowego członka Zarządu w miejsce ustępującego.
 5. Skarbnik wykonuje wszystkie zadania administracyjno-księgowe niezbędne do funkcjonowania Towarzystwa.
 6. Główne obowiązki Sekretarza to:
   a) redagowanie protokołów zgromadzeń członków,
   b) redagowanie protokołów posiedzeń Zarządu,
  • c) dokumentowanie innych czynności organów Towarzystwa,Rada Nadzorcza

§ 16

 1. Rada Nadzorcza jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
 3. Osoby powołane w skład Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące warunki:
   a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
   b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  • c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
 4. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Zasady działania Rady Nadzorczej ustala regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. Posiedzenia zwołuje się za pośrednictwem faksu, e-mail lub listu poleconego przez Przewodniczącego lub na prośbę zastępcy przewodniczącego lub sekretarza z przynajmniej 14 dniowym uprzedzeniem.
 6. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
   a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Towarzystwa,
   b) wyznaczanie głównych kierunków działania Towarzystwa;
  • c) inicjowanie działalności naukowej, dokumentacyjnej i wydawniczej Towarzystwa i nadzór nad tą działalnością;
   d) podejmowanie działań w zakresie rozwoju oraz propagowaniu nauki limfologii;
   e) nadzór nad opracowywaniem programów nauczania, organizacją i prowadzeniem kształcenia zawodowego w formie warsztatów, szkoleń, kursów z zakresu fizjoterapii;
   f) kontrolowanie spraw finansowych Towarzystwa pod względem celowości wydatków, rzetelności sprawozdawczości i gospodarności,
   g) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
   h) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, a także zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
   i) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie nienależytego wykonywania swoich obowiązków przez Członka Zarządu, celem rozpatrzenia wniosku Rady Nadzorczej dotyczącego odwołania Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji,
   j) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
   k) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
   l) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Członkom Zarządu Towarzystwa,
   m) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 7. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzenia Zarządu i nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
 8. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Towarzystwa, ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych sprawozdań i wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.Tytuł V

Majątek i fundusze

§ 17

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.§ 18

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
   a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
   b) dotacje, granty,
  • c) darowizny, zapisy, spadki, dotacje i subwencje,
   d) wpływy z działalności statutowych Towarzystwa w tym ze zbiórek publicznych i działalności gospodarczej,
   e) wpłaty dokonywane przez członków wspierających,
   f) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe, winny, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
 4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.
 5. Wysokość składek określa uchwałą Zarząd.
 6. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.§ 19

Towarzystwu zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowadztwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz ich członków Towarzystwa, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
 4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.Tytuł VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 20

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).